Parts

Battery pack charger
How to chose correct charger for your battery pack ?

Chargers

We have built or bought a new battery pack, but are we sure we can use it already? The short answer is NO. The new package will not be fully charged, it will have about 3.6V per cell. In order to use it, you must first charge it. But can we use just about any charger for this purpose? Absolutely not! To charge the battery, we need to use a dedicated charger, one suitable for lead acid batteries, another for lithium-ion or lithium polymer ones and yet another for LeFePo4.……

…. In this article we will focus on lithium battery chargers.

In order to properly charge a lithium-ion battery, we need a specialised charger with two
charging modes. At first it will charge our package with constant current and at the very end of the charging process it will switch to constant voltage mode.

Let’s look at this process in more detail. We’ll use a single cell 18650 for this purpose.
The fully discharged 18650 cell will have a voltage of about 2.5V and a fully charged one 4.2V. When we connect our cell to the charger the first thing the charger will do (and we are talking about smart chargers rather  than cheap black plastic boxes) is to check the charge level. It will not allow charging if the voltage is below 2.5V. If the test passes and the voltage of our cell is above 2.5V the charger will  switch to constant current charging mode and it will charge the cell and check the battery voltage constantly. The charger now will charge the cell with the maximum charging current it can deliver.

 This process will take some time, until the battery voltage reaches a value of about 4.1V. At this point the charger will switch to the constant voltage mode and it will maintain a constant voltage of 4.2V and the charging current will decrease. We must remember that the length of time at which the charger runs in constant current mode is much shorter than
the time it operates in constant voltage mode. Now that we know how the charging process works, let us consider the issue of how to choose a charger for our package.

The main point is the operating mode discussed above. We need to make sure that the
charger will be able to work in CC/CV mode. We then need to select the appropriate charging voltage based on what we know about our battery pack, that is about its configuration: how many parallel groups are connected in series are in our battery.

Let’s say that our battery consists of 14 groups, or 14S. We know that a single cell fully charged has a voltage of 4.2V so choosing the charger voltage for the 14S package is simple: just multiply 4.2V by the number of sections, that is 14 in this particular case, and it will give us a voltage of 58.8V.  We already have the type and voltage of the charger, now we need to choose its maximum current. You’d think that the higher the charging current, the shorter the charging time, and therefore the better the charger. While the above statement
is true: a higher charging current does mean a shorter charging time, but a higher current is not always safe for our battery pack. We must remember that the greater the charging current, the more our cells will warm up, and increases in temperature cause thermal damage  to our lithium friends. To choose the correct maximum charging current we have to look again at our battery pack specification, this time we look at the number of cells connected in parallel or our “P” value. If it is 5P, then in conjunction with the 14S previous stated we will know that we are dealing with 14S5P. Another important piece of information is the type of cell used to build the package and here again let’s assume that our package consists of Samsung 30Q cells. What you need to do is to look up the manufacturer’s datasheet and search for the parameters being the standard charging current and maximum charging current.

In this example, the standard charging current should be no more than 1.5A per cell, therefore, since  we have 5 cells connected in parallel to select the maximum current of the charger we need to multiply 1.5A by the number of cells, that is 5. So we have our maximum charger current 7.5A. So in our case we are looking for a CC/CV 58.8V charger with current of up to 7.5A. Here I would like to draw your attention to one more important parameter mentioned in the battery datasheet, namely temperature. In our case, the manufacturer indicates that they guarantee battery life up to 25C. So, in order to extend the battery life, we need to either cool it or use a smaller charging current  per cell. To maximise it, it is recommended to use low current chargers and it is assumed that the optimum charging current is half the battery capacity (0.5C), so in our case the best choice is the 4A – 5A charger.

Of course, from time to time we can use the so-called fast charger, that is, a charger with a high charging current, but we must remember to monitor the temperature of our battery. The maximum acceptable charging current of a 30Q battery is 4A per cell so for 5P it is 20A but in these circumstances our battery is more likely to be damaged rather than charged due to likely temperature increases. Always remember that the manufacturer recommended a battery temperature of 25C and under no circumstances should it be greater than  60C.

What we also need to remember is that we will have a BMS connected to our package and its current efficiency needs to be taken into account too. You will find more on BMS here.

 

 

Zbudowaliśmy albo kupiliśmy nowy pakiet akumulatorów, ale czy na pewno już możemy z niego korzystać? Krótka odpowiedź – NIE. Nowy pakiet nie będzie w pełni naładowany będzie miał około 3.6V na cele. Żeby można było w pełni z niego skorzystać należy go najpierw naładować. Ale czy możemy użyć w tym celu dowolnej ładowarki? Absolutnie nie! Do ładowania baterii musimy użyć dedykowanej ładowarki, innej do akumulatorów kwasowo ołowiowych, innej do litowo-jonowej lup litowo-polimerowej, a innej do litowo polimerowo żelazowej. Tutaj skupimy się na ładowarkach do akumulatorów litowych. Żeby poprawnie naładować akumulator litowo jonowy potrzebujemy specjalistycznej ładowarki, która ma dwa tryby ładowania, na początku będzie ona ładowała nasz pakiet stałym prądem a pod sam koniec ładowania przełączy się w tryb stałego napięcia. Przyjrzyjmy się temu procesowi dokładniej, użyjemy do tego celu pojedynczej celi 18650. Całkowicie rozładowana celka 18650 będzie miała napięcie około 2.5V a całkowicie naładowana 4.2V. Jak podłączymy naszą celkę do ładowarki w pierwszej kolejności ładowarka (mówimy tutaj o ładowarkach inteligentnych a nie tanich plastykowych czarnych pudełkach) sprawdzi poziom naładowania I nie pozwoli na ładowanie, jeżeli napięcie będzie poniżej 2.5V. jeżeli test przejdzie pomyślnie i napięcie naszej celki będzie powyżej 2.5V ładowarka przełączy się w tryb ładowania stałym prądem i będzie sprawdzała przyrost napięcia baterii a prąd ładowania będzie równy maksymalnemu prądowi ładowarki. Proces ten potrwa jakiś czas aż do momentu, kiedy napięcie baterii osiągnie wartość około 4.1V w tym momencie ładowarka przełączy się w tryb stałego napięcia i będzie utrzymywała stałe napięcie o wartości 4.2V a prąd ładowania będzie spadał. Musimy pamiętać ze czas w jakim ładowarka pracuje w trybie stałoprądowym jest znacznie krótszy niż czas, w którym ładowarka pracuje w trybie stałonapięciowym. Teraz jak już wiemy, jak przebiega proces ładowania zastanówmy się jak dobrać ładowarkę do naszego pakietu. Podstawowym parametrem jest omawiany powyżej tryb pracy, musimy upewnić się, że ładowarka będzie w stanie pracować w trybie CC/CV, następnie musimy dobrać napięcie ładowania i tutaj przyda nam się wiedza na temat naszego pakietu akumulatorów a właściwie w tej chwili interesuje nas jego konfiguracji, czyli ile sekcji równoległych jest w naszej baterii. Przyjmijmy, że nasz akumulator składa się z 14 sekcji, czyli 14S. Wiemy, że pojedyncza celka w pełni naładowana ma napięcie 4.2V więc dobranie napięcia ładowarki do pakietu 14S jest prosta, wystarczy pomnożyć 4.2V przez ilość sekcji, czyli w naszym przykładzie 14, co daje nam wynik 58.8V.  Mamy już typ i napięcie ładowarki teraz musimy dobrać jej maksymalny prąd. Można by pomyśleć, że im większy prąd ładowania tym krótszy czas ładowania więc lepsza ładowarka. O ile powyższe stwierdzenie jest prawdziwe, większy prąd ładowania to krótszy czas ładowania, ale nie zawsze duży prąd jest bezpieczny dla naszego pakietu akumulatorów. Musimy pamiętać, że im większy prąd ładowania tym bardziej będą się nasze celki grzały, a temperatura to jest ten faktor, który najbardziej szkodzi naszym litowym przyjaciołom. Żeby dobrać poprawny maksymalny prąd ładowania musimy znowu popatrzeć na specyfikacją naszego pakietu akumulatorów, tym razem patrzymy ja ilość cel połączonych równolegle czyli naszą wartość „P” wiemy że nasz pakiet to 14S teraz sprawdzamy ile „P” ma nasza bateria i załóżmy że będzie to 5P czyli że nasz pakiet będzie 14S5P. Kolejną ważną informacją jest typ celki użytej do budowy pakietu, i tu znowu załóżmy że nasz pakiet jest zbudowany z ogniw Samsunga 30Q. Patrząc w kartę katalogową szukamy parametru oznaczonego jako standardowy prąd ładowania  i maksymalny prąd ładowania.

W naszym przykładzie standardowy prąd ładowania powinien być nie większy niż 1.5A na celkę a w związku z tym, że mamy 5 celek połączonych równolegle, żeby dobrać maksymalny prąd ładowarki musimy pomnożyć 1.5A razy ilość cel, czyli 5. Mamy wiec nasz maksymalny prąd ładowarki 7.5A. Tak więc w naszym przypadku szukamy ładowarki CC/CV 58.8V z prądem do 7.5A. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden bardzo wanny parametr zazwyczaj zawarty w karcie katalogowej akumulatora, a mianowicie temperaturę. W naszym przypadku producent zaznacza ze gwarantuje żywotność baterii przy temperaturze 25C. Wiec, żeby przedłużyć żywotność akumulatora musimy albo go chłodzić albo używać mniejszego prądu ładowania (i rozładowywania) na celkę. Żeby maksymalnie wydłużyć żywotność sugeruje się używanie ładowarek nisko prądowych i przyjmuje się, że prawidłowy prąd ładowania to połowa pojemności akumulatora więc w naszym przypadku najlepszym wyborem będzie ładowarka 4A – 5A.

Oczywiście od czasu do czasu możemy oczywiście użyć tak zwanej szybkiej ładowarki, to znaczy ładowarki o dużym prądzie ładowania, musimy jednak pamiętać, żeby monitorować temperaturę naszej baterii. Maksymalnym dopuszczalnym prądem ładowania baterii 30Q jest 4A na celkę wiec w przypadku 5P to 20A. W naszych warunkach jednak większym prawdopodobieństwem będzie uszkodzenie baterii niż jej naładowanie ze względu na przyrost temperatury, pamiętajmy, że producent zaleca temperaturę baterii na poziomie 25C i w żadnym przypadku nie powinna ona 60C.

Trzeba jeszcze pamiętać o tym, że mamy BMS_a podłączonego do naszego pakietu i jego wydajność prądową również musimy wsiąść pod uwagę. Więcej na temat BMS_ow tutaj.

MPe mother board

MPe - the best on board computer for electric vechicles

From the manufacturer’s web page:

Lots of new opportunities

      for an electric  vehicle

The MPe computer gives a number of possibilities for electrical vehicles, mainly comfort and safety. It’s over 30 interesting possibilities. The ride becomes very comfortable, smooth and suited to the vehicle user. Thanks to the transparent readability of the function, it is the rider himself who can set up his e-bike the way he needs it or is forced by the terrain. Being aware of how many km you can travel on the remaining battery, adjusting the power of the thumb throttle, protection against overheating of the motor or controller, the possibility of adding the PAS pedall assisst system function to every controller available on the market, this is what our customers are looking for.

Fox exapmle:

  • driving in the mountains (power boost on start),
  • lowlands (cruise control function),
  • or the city (limiting speed and power to e.g. 25km/h and 250W)

are only a part of the possibilities offered by the MPe system for e-bikes.

What is BMS and do I need it ?

BMS

BMS Battery Management System. Co to w ogóle jest i do czego to służy? Po krótce można powiedzieć że jest to mały elektroniczny układ który zabezpiecza nasz pakiet przed uszkodzeniem spowodowanym zwarciem lub nadmiernym rozładowaniem oraz nadmiernym naładowaniem. Lepszej jakości BMS_y posiadają również możliwość balansowania pakietu, nie łudźmy się jednak że BMS zastąpi nam specjalnie do tego celu zaprojektowany balancer. Funkcje balansowania w BMS_ach powinniśmy traktować jako bonus i nie powinniśmy za bardzo na niej polegać, ponieważ większość BMS_ow jest w stanie balansować nasz pakiet prądem nie ….

…. przekraczającym 50mA, co więcej nasz BMS zacznie balansować , wyrównywać napięcie na celach w momencie gdy napięcie pojedynczej celki osiągnie wartość około 4.1V. Jest to tak zwane „top balancing”. Do czego więc jest nam potrzebny BMS? BMS odłączy nam baterie od obciążenia w momencie gdy prąd płynący przez BMS_a osiągnie pewną wartość (różne są wartości maksymalnego prądu ciągłego oraz prądu chwilowego dla różnych BMS_ow) oraz dzięki temu że BMS w sposób ciągły monitoruje wartość napięcia na celkach BMS odłączy nam baterię gdy napięcie na jednej z sekcji spadnie poniżej 3V albo wzrośnie powyżej 4.2V. O ile relatywnie łatwo jest zastąpić ochronę przeciw zwarciową zwykłym bezpiecznikiem, o tyle ochronę przed nadmiernym rozładowaniem oraz przeładowaniem będzie już znacznie trudniej uzyskać w inny sposób niż poprzez zastosowanie BMS_a. Wiadomo że jednym z najdroższych elementów każdego pojazdu elektrycznego jest jego bateria więc w związku z tym nie należy oszczędzać na zabezpieczeniach które pozwolą nam na długotrwałe i co najważniejsze bezpieczne użytkowanie naszego akumulatora.

Czym się więc należy kierować przy wyborze odpowiedniego BMS_a.  Jeżeli kupimy gotowy pakiet akumulatorów w większości przypadków nie musimy się zastanawiać nad rodzajem oraz wielkością BMS_a ponieważ to powinno być już zrobione za nas przez producenta naszego pakietu baterii. Nie znaczy to jednak że nie możemy posiadać informacji w jaki sposób dobrać odpowiedniego BMS_a albo sprawdzić czy aby na pewno zastosowany BMS jest tym najodpowiedniejszym dla danego pakietu. Najważniejszym parametrem który będziemy brali pod uwagę w celu doboru BMS_a będzie wydajność a w zasadzie obciążalność prądowa naszego pakietu. Wydajność prądowa zależy bezpośrednio od ilości cel połączonych równolegle oraz od typu ogniw użytych do budowy naszego akumulatora. Najlepiej będzie to wyjaśnić na przykładzie. Tutaj również użyjemy naszego przykładowego pakietu który był opisywany w sekcji dotyczącej ładowarek czyli 14S5P. Również i w przypadku wyboru BMS_a będziemy brali pod uwagę napięcie baterii w naszym przykładzie 14S znaczy 58.8V (14*4,2) i nie tyle chodzi nam tutaj o napięcie ale o ilość przewodów balansujących które będziemy musieli podłączyć do każdej grupy ogniw w tym przypadku przewodów będzie 15 (więcej informacji na temat jak podłączyć BMSa do baterii można znaleźć na moim kanale YouTube https://youtu.be/k3q02ScgX8Q  oraz jak balansować baterie https://youtu.be/equMJzqoOIo ). Następnym krokiem będzie określenie maksymalnego prądu który bateria jest w stanie dostarczyć bezpiecznie. Tutaj już zaczynają się schody ponieważ samo sprawdzenie wydolności prądowej ogniw i pomnożenie jej przez ilość ogniw połączonych równolegle nie zawsze będzie miarodajne. Załóżmy że w naszym pakiecie wykorzystywane są oryginalne ogniwa Samsunga 30Q. Maksymalny ciągły prąd jaki pojedyncze ogniwo może dostarczyć w sposób ciągły oraz bezpieczny to 15A, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt że w naszym pakiecie mamy 5 ogniw połączonych równolegle to jak nie trudno policzyć wyjdzie nam ze możemy taki pakiet obciążyć prądem ciągłym o wartości 15*5 = 75A. Ale nie znaczy to że możemy wyciągnąć pochopne wnioski i użyć 75A BMSa w naszej konstrukcji. Są co najmniej dwa powody dla których musimy być bardzo ostrożni, pierwszy to temperatura, ogniwa podczas rozładowywania prądem maksymalnym grzeją się bardzo szybko a ponieważ nie jest to pojedyncze ogniwo tylko pakiet musimy wziąć pod uwagę kumulacji ciepła i wzajemnego ogrzewania się ogniw. Po drugie jakości połączeń i materiału z którego te połączenia są wykonane. I tutaj Jeżeli sami budujemy akumulator możemy sobie policzyć przekroje taśmy połączeniowej potrzebnej do przesłanie potrzebnego nam prądu oraz grubości przewodów połączeniowych. Jeżeli natomiast jest to akumulator wykonany przez kogoś nieznanego musimy po prostu oszacować czy połączenia będą w stanie przenieść taki prąd. Dobierając BMSa powinniśmy wziąć pod uwagę również jakie obciążenie będzie generował nasz silnik oraz wszystkie inne odbiorniki prądu takie jak kontroler czy światłą. Jeżeli nasz silnik jest 1500W wyposażony w kontroler 35A to musimy pamiętać że 35A na kontrolerze jest to prąd chwilowy a nie ciągły więc śmiało możemy przyjąć że prąd ciągły z baterii jaki będziemy potrzebowali to około 35A w tej sytuacji śmiało możemy zastosować 40 albo 50A BMS. Nasze BMSy są najbardziej niezawodnymi BMS_ami na rynku i objęte są 3 letnią gwarancją ( gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych błędnym lub nie właściwym podłączeniem)  50A BMS jest w stanie dostarczyć owe 50A w sposób ciągły oraz pozwala na obciążenie prądem chwilowym o wartości 150A. Jeżeli nasz pakiet 14S5P będzie zasilał 1500W silnik to śmiało możemy użyć 50A BMSa, natomiast jeżeli będzie to zestaw 3000W to po mimo tego iż prąd jest ciągle w granicy wydolności ogniw, sugerował bym zwiększenie ilości ogniw połączonych równolegle oraz zastosowanie 100A BMSa. Tak w bardzo wielkim uproszczeniu wygląda dobór BMSa do baterii. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek wątpliwości lub pytania proszę o kontakt.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.BMS Battery Management System. Co to w ogóle jest i do czego to służy? Po krótce można powiedzieć że jest to mały elektroniczny układ który zabezpiecza nasz pakiet przed uszkodzeniem spowodowanym zwarciem lub nadmiernym rozładowaniem oraz nadmiernym naładowaniem. Lepszej jakości BMS_y posiadają również możliwość balansowania pakietu, nie łudźmy się jednak że BMS zastąpi nam specjalnie do tego celu zaprojektowany balancer. Funkcje balansowania w BMS_ach powinniśmy traktować jako bonus i nie powinniśmy za bardzo na niej polegać, ponieważ większość BMS_ow jest w stanie balansować nasz pakiet prądem nie przekraczającym 50mA, co więcej nasz BMS zacznie balansować , wyrównywać napięcie na celach w momencie gdy napięcie pojedynczej celki osiągnie wartość około 4.1V. Jest to tak zwane „top balancing”. Do czego więc jest nam potrzebny BMS? BMS odłączy nam baterie od obciążenia w momencie gdy prąd płynący przez BMS_a osiągnie pewną wartość (różne są wartości maksymalnego prądu ciągłego oraz prądu chwilowego dla różnych BMS_ow) oraz dzięki temu że BMS w sposób ciągły monitoruje wartość napięcia na celkach BMS odłączy nam baterię gdy napięcie na jednej z sekcji spadnie poniżej 3V albo wzrośnie powyżej 4.2V. O ile relatywnie łatwo jest zastąpić ochronę przeciw zwarciową zwykłym bezpiecznikiem, o tyle ochronę przed nadmiernym rozładowaniem oraz przeładowaniem będzie już znacznie trudniej uzyskać w inny sposób niż poprzez zastosowanie BMS_a. Wiadomo że jednym z najdroższych elementów każdego pojazdu elektrycznego jest jego bateria więc w związku z tym nie należy oszczędzać na zabezpieczeniach które pozwolą nam na długotrwałe i co najważniejsze bezpieczne użytkowanie naszego akumulatora.

Czym się więc należy kierować przy wyborze odpowiedniego BMS_a.  Jeżeli kupimy gotowy pakiet akumulatorów w większości przypadków nie musimy się zastanawiać nad rodzajem oraz wielkością BMS_a ponieważ to powinno być już zrobione za nas przez producenta naszego pakietu baterii. Nie znaczy to jednak że nie możemy posiadać informacji w jaki sposób dobrać odpowiedniego BMS_a albo sprawdzić czy aby na pewno zastosowany BMS jest tym najodpowiedniejszym dla danego pakietu. Najważniejszym parametrem który będziemy brali pod uwagę w celu doboru BMS_a będzie wydajność a w zasadzie obciążalność prądowa naszego pakietu. Wydajność prądowa zależy bezpośrednio od ilości cel połączonych równolegle oraz od typu ogniw użytych do budowy naszego akumulatora. Najlepiej będzie to wyjaśnić na przykładzie. Tutaj również użyjemy naszego przykładowego pakietu który był opisywany w sekcji dotyczącej ładowarek czyli 14S5P. Również i w przypadku wyboru BMS_a będziemy brali pod uwagę napięcie baterii w naszym przykładzie 14S znaczy 58.8V (14*4,2) i nie tyle chodzi nam tutaj o napięcie ale o ilość przewodów balansujących które będziemy musieli podłączyć do każdej grupy ogniw w tym przypadku przewodów będzie 15 (więcej informacji na temat jak podłączyć BMSa do baterii można znaleźć na moim kanale YouTube https://youtu.be/k3q02ScgX8Q  oraz jak balansować baterie https://youtu.be/equMJzqoOIo ). Następnym krokiem będzie określenie maksymalnego prądu który bateria jest w stanie dostarczyć bezpiecznie. Tutaj już zaczynają się schody ponieważ samo sprawdzenie wydolności prądowej ogniw i pomnożenie jej przez ilość ogniw połączonych równolegle nie zawsze będzie miarodajne. Załóżmy że w naszym pakiecie wykorzystywane są oryginalne ogniwa Samsunga 30Q. Maksymalny ciągły prąd jaki pojedyncze ogniwo może dostarczyć w sposób ciągły oraz bezpieczny to 15A, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt że w naszym pakiecie mamy 5 ogniw połączonych równolegle to jak nie trudno policzyć wyjdzie nam ze możemy taki pakiet obciążyć prądem ciągłym o wartości 15*5 = 75A. Ale nie znaczy to że możemy wyciągnąć pochopne wnioski i użyć 75A BMSa w naszej konstrukcji. Są co najmniej dwa powody dla których musimy być bardzo ostrożni, pierwszy to temperatura, ogniwa podczas rozładowywania prądem maksymalnym grzeją się bardzo szybko a ponieważ nie jest to pojedyncze ogniwo tylko pakiet musimy wziąć pod uwagę kumulacji ciepła i wzajemnego ogrzewania się ogniw. Po drugie jakości połączeń i materiału z którego te połączenia są wykonane. I tutaj Jeżeli sami budujemy akumulator możemy sobie policzyć przekroje taśmy połączeniowej potrzebnej do przesłanie potrzebnego nam prądu oraz grubości przewodów połączeniowych. Jeżeli natomiast jest to akumulator wykonany przez kogoś nieznanego musimy po prostu oszacować czy połączenia będą w stanie przenieść taki prąd. Dobierając BMSa powinniśmy wziąć pod uwagę również jakie obciążenie będzie generował nasz silnik oraz wszystkie inne odbiorniki prądu takie jak kontroler czy światłą. Jeżeli nasz silnik jest 1500W wyposażony w kontroler 35A to musimy pamiętać że 35A na kontrolerze jest to prąd chwilowy a nie ciągły więc śmiało możemy przyjąć że prąd ciągły z baterii jaki będziemy potrzebowali to około 35A w tej sytuacji śmiało możemy zastosować 40 albo 50A BMS. Nasze BMSy są najbardziej niezawodnymi BMS_ami na rynku i objęte są 3 letnią gwarancją ( gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych błędnym lub nie właściwym podłączeniem)  50A BMS jest w stanie dostarczyć owe 50A w sposób ciągły oraz pozwala na obciążenie prądem chwilowym o wartości 150A. Jeżeli nasz pakiet 14S5P będzie zasilał 1500W silnik to śmiało możemy użyć 50A BMSa, natomiast jeżeli będzie to zestaw 3000W to po mimo tego iż prąd jest ciągle w granicy wydolności ogniw, sugerował bym zwiększenie ilości ogniw połączonych równolegle oraz zastosowanie 100A BMSa. Tak w bardzo wielkim uproszczeniu wygląda dobór BMSa do baterii. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek wątpliwości lub pytania proszę o kontakt.

 

How to chose correct battery pack for my e-bike

Battery packs

Akumulator to jeden z najdroższych komponentów naszego pojazdu elektrycznego, od jego poprawnego doboru zależy bardzo wiele. Dobrze dobrany pakiet zapewni nam maksymalną prędkość, maksymalny zasięg na jednym ładowaniu oraz długi czas bezawaryjnej eksploatacji. Przy doborze pakietu musimy zadać sobie kilka podstawowych pytań. Jaki będziemy mieli napęd, od tego zależy przede wszystkim rodzaj ….

zastosowanych ogniw oraz docelowa pojemność całego pakietu, jakie potrzebujemy napięcie, niektóre sterowniki nie będą chciały pracować z za niskim napięciem inne zaś zostaną uszkodzone gdy podłączymy je do pakietu i zbyt wysokim napięciu. Ile mamy miejsca na baterię jest jednym z ważniejszych parametrów oraz jaki ma być kształt całego pakietu. Ten ostatni parametr najczęściej będzie wymuszał na nas kompromisy ponieważ nowoczesne ramy rzadko kiedy pozwalają na posiadanie dużego pakietu (za wyjątkiem oczywiście ram dedykowanych do tego celu). Jeżeli dobierzemy naszą baterie niepoprawnie to jej żywotność może zostać drastycznie skrócona. Mają na to wpływ co najmniej dwa czynniki, jeden to temperatura, ponieważ ogniwa rozładowywane dużym prądem (mowa tutaj o prądzie na pojedyncze ogniwo a nie na cały pakiet) bardzo mocno się nagrzewają, oraz rozładowywanie ogniwa prądem większym niż zalecany przez producenta. Najlepiej wytłumaczyć to będzie na przykładzie I znowu u żyjemy do tego celu naszego przykładowego pakietu 14S5P tym razem rozpatrzymy w jakich warunkach będzie pracował jeżeli nie zmienimy wielkości pakietu ani mocy silnika a jedynie rodzaj ogniw wykorzystanych do budowy takiego pakietu. Załóżmy ze mamy 3000W zestaw z 80A kontrolerem więc prąd chwilowy jaki będzie pobierany z akumulatora to będzie 80A (znowu upraszczamy nieco cała sytuację ale na potrzeby naszego przykładu będzie to do zaakceptowania). Chciałem tutaj zaznaczyć że pakiet 14S5P w żadnym wypadku nie nadaje się do zasilania 3000W silnika i używamy go tutaj wyłącznie jako przykładu. Do budowy naszego hipotetycznego pakietu użyjemy na samym początku ogniw Samsunga 25R, ogniwa te są w stanie dostarczyć w sposób ciągły 20A a w impulsie krótszym niż 1 sec nawet do 100A. mamy 5 ogniw połączonych równolegle a więc teoretyczny ciągły prąd rozładowywania powinien być 100A nasz pojazd potrzebuje 80A w piku więc teoretycznie możemy spokojnie użyć takiego pakietu do zasilenia pojazdu, oczywiście musimy wziąć pod uwagę grzanie się baterii, a będzie ona się grzała bardzo mocno ze względu na prąd jaki będzie musiała oddać. W związku z temperaturą żywotność pakietu będzie ograniczona ale pakiet będzie bezpieczny do użycia, i prąd rozładowywania na jedną celę będzie rzędu 0,6C (11.9A) a więc dopuszczalny. Zmieńmy teraz ogniwa na inne ogniwa Samsunga a mianowicie 35E. Zgodnie z kartą katalogową producenta to ogniwo może być w sposób ciągły rozładowywane prądem 8A a chwilowo jest w stanie dostarczyć 13A. Używając tych ogniw znacznie wzrośnie nam pojemność akumulatora a co za tym idzie teoretyczny zasięg na jednym ładowaniu (pakiet zbudowany na ogniwach 25R miał pojemność 12.5Ah i energię 630WH natomiast pakiet zbudowany z ogniw 35E będzie miał pojemność 17,5Ah oraz 882Wh). Wydawało by się więc że będzie to znacznie lepszy pakiet, jednakże musimy pamiętać o tym że potrzebujemy 80A prądu a nasz pakiet bezpiecznie będzie w stanie dostarczyć tylko 40A więc połowę naszego zapotrzebowania na dodatek będzie pracował z maksymalnym dopuszczalnym prądem więc będzie się grzał bardzo mocno Ogniwa 35E zgodnie z informacją od producenta są w stanie dostarczyć więcej niż 8A na celkę ale będzie to kosztem żywotności i żywotność takiego pakietu będzie drastycznie zredukowana. Sprawdźmy teraz jak będą się zachowywały tańsze ogniwa  (i nie mówię tutaj o ogniwach bez nazwy lub podróbkach) Samsung 29E bardzo popularne i stosunkowo nie drogie ogniwo o pojemności 2.9Ah.  Ogniwo to jest w stanie w sposób bezpieczny dostarczyć 2.75A ciągle oraz chwilowo 8.25A. używając tych ogniw do budowy naszego pakietu budujemy sobie bombę na której będziemy jeździli. I w tym przypadku pojemność baterii jest zadowalająca ponieważ mamy tutaj 14,5 Ah oraz 730Wh ale ogniwa fizycznie nie będą w stanie dostarczyć nam 80A prądu nawet zakładając że będziemy pobierali 8.25A na ogniwo da nam to tylko 41A więc połowa zapotrzebowania, ogniwa te w takiej konfiguracji będą praktycznie pracowały z prądem zwarcia co spowoduje bardzo szybka degradację spowodowaną zarówno nadmiernym obciążeniem jak i bardzo wysoką temperaturą. Tak więc jak widać dobór baterii musi być dokonany prawidłowo I zawsze lepiej jest mieć za dużą baterię niż za małą. Jak zachowują się ogniwa które są użytkowane  w nieodpowiedni sposób można zobaczyć na moim kanale na YouTube https://youtu.be/wXXhvXQ8Z70 oraz druga część https://youtu.be/jP7vwGJpaCk

Akumulator to jeden z najdroższych komponentów naszego pojazdu elektrycznego, od jego poprawnego doboru zależy bardzo wiele. Dobrze dobrany pakiet zapewni nam maksymalną prędkość, maksymalny zasięg na jednym ładowaniu oraz długi czas bezawaryjnej eksploatacji. Przy doborze pakietu musimy zadać sobie kilka podstawowych pytań. Jaki będziemy mieli napęd, od tego zależy przede wszystkim rodzaj zastosowanych ogniw oraz docelowa pojemność całego pakietu, jakie potrzebujemy napięcie, niektóre sterowniki nie będą chciały pracować z za niskim napięciem inne zaś zostaną uszkodzone gdy podłączymy je do pakietu i zbyt wysokim napięciu. Ile mamy miejsca na baterię jest jednym z ważniejszych parametrów oraz jaki ma być kształt całego pakietu. Ten ostatni parametr najczęściej będzie wymuszał na nas kompromisy ponieważ nowoczesne ramy rzadko kiedy pozwalają na posiadanie dużego pakietu (za wyjątkiem oczywiście ram dedykowanych do tego celu). Jeżeli dobierzemy naszą baterie niepoprawnie to jej żywotność może zostać drastycznie skrócona. Mają na to wpływ co najmniej dwa czynniki, jeden to temperatura, ponieważ ogniwa rozładowywane dużym prądem (mowa tutaj o prądzie na pojedyncze ogniwo a nie na cały pakiet) bardzo mocno się nagrzewają, oraz rozładowywanie ogniwa prądem większym niż zalecany przez producenta. Najlepiej wytłumaczyć to będzie na przykładzie I znowu u żyjemy do tego celu naszego przykładowego pakietu 14S5P tym razem rozpatrzymy w jakich warunkach będzie pracował jeżeli nie zmienimy wielkości pakietu ani mocy silnika a jedynie rodzaj ogniw wykorzystanych do budowy takiego pakietu. Załóżmy ze mamy 3000W zestaw z 80A kontrolerem więc prąd chwilowy jaki będzie pobierany z akumulatora to będzie 80A (znowu upraszczamy nieco cała sytuację ale na potrzeby naszego przykładu będzie to do zaakceptowania). Chciałem tutaj zaznaczyć że pakiet 14S5P w żadnym wypadku nie nadaje się do zasilania 3000W silnika i używamy go tutaj wyłącznie jako przykładu. Do budowy naszego hipotetycznego pakietu użyjemy na samym początku ogniw Samsunga 25R, ogniwa te są w stanie dostarczyć w sposób ciągły 20A a w impulsie krótszym niż 1 sec nawet do 100A. mamy 5 ogniw połączonych równolegle a więc teoretyczny ciągły prąd rozładowywania powinien być 100A nasz pojazd potrzebuje 80A w piku więc teoretycznie możemy spokojnie użyć takiego pakietu do zasilenia pojazdu, oczywiście musimy wziąć pod uwagę grzanie się baterii, a będzie ona się grzała bardzo mocno ze względu na prąd jaki będzie musiała oddać. W związku z temperaturą żywotność pakietu będzie ograniczona ale pakiet będzie bezpieczny do użycia, i prąd rozładowywania na jedną celę będzie rzędu 0,6C (11.9A) a więc dopuszczalny. Zmieńmy teraz ogniwa na inne ogniwa Samsunga a mianowicie 35E. Zgodnie z kartą katalogową producenta to ogniwo może być w sposób ciągły rozładowywane prądem 8A a chwilowo jest w stanie dostarczyć 13A. Używając tych ogniw znacznie wzrośnie nam pojemność akumulatora a co za tym idzie teoretyczny zasięg na jednym ładowaniu (pakiet zbudowany na ogniwach 25R miał pojemność 12.5Ah i energię 630WH natomiast pakiet zbudowany z ogniw 35E będzie miał pojemność 17,5Ah oraz 882Wh). Wydawało by się więc że będzie to znacznie lepszy pakiet, jednakże musimy pamiętać o tym że potrzebujemy 80A prądu a nasz pakiet bezpiecznie będzie w stanie dostarczyć tylko 40A więc połowę naszego zapotrzebowania na dodatek będzie pracował z maksymalnym dopuszczalnym prądem więc będzie się grzał bardzo mocno Ogniwa 35E zgodnie z informacją od producenta są w stanie dostarczyć więcej niż 8A na celkę ale będzie to kosztem żywotności i żywotność takiego pakietu będzie drastycznie zredukowana. Sprawdźmy teraz jak będą się zachowywały tańsze ogniwa  (i nie mówię tutaj o ogniwach bez nazwy lub podróbkach) Samsung 29E bardzo popularne i stosunkowo nie drogie ogniwo o pojemności 2.9Ah.  Ogniwo to jest w stanie w sposób bezpieczny dostarczyć 2.75A ciągle oraz chwilowo 8.25A. używając tych ogniw do budowy naszego pakietu budujemy sobie bombę na której będziemy jeździli. I w tym przypadku pojemność baterii jest zadowalająca ponieważ mamy tutaj 14,5 Ah oraz 730Wh ale ogniwa fizycznie nie będą w stanie dostarczyć nam 80A prądu nawet zakładając że będziemy pobierali 8.25A na ogniwo da nam to tylko 41A więc połowa zapotrzebowania, ogniwa te w takiej konfiguracji będą praktycznie pracowały z prądem zwarcia co spowoduje bardzo szybka degradację spowodowaną zarówno nadmiernym obciążeniem jak i bardzo wysoką temperaturą. Tak więc jak widać dobór baterii musi być dokonany prawidłowo I zawsze lepiej jest mieć za dużą baterię niż za małą. Jak zachowują się ogniwa które są użytkowane  w nieodpowiedni sposób można zobaczyć na moim kanale na YouTube https://youtu.be/wXXhvXQ8Z70 oraz druga część https://youtu.be/jP7vwGJpaCk 

How to chose conversion kit

Conversion Kits

Trading under the name “Three Quarks” we are pleased to offer 3 lines of conversion kits for e-bikes.

Charm 2000, Charm 5000, and Charm 8000

 

Charm 2000

 

This set will be based on the 1500W nominal power motor, and there will be two types of it…..

Charm 200C

This one – more expensive will be with colour display and the 35A sine wave controller.

This set will work with battery packs from 48V up to 72V.

The rated 1500W power is for the smallest 13S battery pack. If you will use 72V (20S) battery pack the power of this set will be 2500W and the fully charged 20S battery pack will give you 2900W

Because of that, as a standard the motor will be equipped with temperature sensor to allow you to monitor the motor temperature.

This set will come with.

Motor with 26” double wall alloy Sunringel rim with spokes

26” tyre

sine wave controller 35A (12 MOSFET)

PAS sensor

Colour display

Break handles

twist throttle

To convert your bike to e-bike you will have to remove your rear wheel and fit wheel supplied with this set. You will have to use your freewheel or alternatively you can order new one from me. After removing crank you will have to fit PAS sensor and re assemble crank. Throttle, display and break handles will have to be fitted and controller to be placed in suitable position (for example under the seat). All that is supplied in the set. The other thing you will need is the battery. The battery pack can be designed and build for you as complete pack ready to be connected to the conversion kit or if you prefer I can prepare components for you to assemble it on site. (I will spot weld the cells and you will have to solder the BMS and wrap the battery pack)

Charm 2000B

Will be less expensive as it will work with the battery packs from 36V to 48V only and will be equipped with black and white LCD display and the square wave controller. This set will have power range from 1200W to 2000W when used with 14S battery pack. All components apart of controller and display are exactly the same as Charm 2000C and because of that you can easily upgrade this set to higher spec simply by replacing controller

this set will come with

Motor with 26” double wall alloy Sunringel rim with spokes

26” tyre

square wave controller 35A (12 MOSFET)

PAS sensor

LCD display

Break handles

twist throttle

To convert your bike to e-bike you will have to remove your rear wheel and fit wheel supplied with this set. You will have to use your freewheel or alternatively you can order new one from me. After removing crank you will have to fit PAS sensor and re assemble crank. Throttle, display and break handles will have to be fitted and controller to be placed in suitable position (for example under the seat). All that is supplied in the set. The other thing you will need is the battery. The battery pack can be designed and build for you as complete pack ready to be connected to the conversion kit or if you prefer I can prepare components for you to assemble it on site. (I will spot weld the cells and you will have to solder the BMS and wrap the battery pack)

Charm 5000

Because of its power at the moment as standard this set will be available from the shelf only as Charm 5000B but If you would like to have sine wave controller and/or colour display I will be able to supply it but the waiting time will be about 4 weeks. Charm 5000B is designed to work with the voltage from 48V up to 72V (13S to e20S battery pack). This set is based on the 3000W nominal power motor and it will deliver from 2800W to 5000W depending from the battery size. It is designed for more demanding customers. Usually this set will be mounted in to special “enduro” frame and all of them as a standard will be with the moped size rim. 19” moped rim and tyre is almost the same size as 26” bike rim. Advantage of that rim and tyre is reliability in harsh of road terrain, and it still can be fitted to normal frame if needed

this set contain.

Brushless gearless 3000W motor

19” moto rim with spokes

19” moto tyre

throttle

break levers

60A (18 MOSFET) square wave controller

LCD display

this set is without PAS sensor as the power of the motor is to big for the PAS to be used (there is possibility to connect PAS sensor and control many more parameters by using additional on board computer called Mpe .

Charm 5000C will have the same components apart of the controller and the display the sine wave controller can be chosen from KT or Sabvoton with the colour display. Charm 5000C is available to order and the waiting time is usually 4 weeks. 3000w is nominal power of this set and it can deliver between 2800W and 5000W . The nominal power with 72V battery pack is 4300W and when the 20S battery pack is fully charged it will deliver 5000W

The motor is supplied with 2 sets of hall sensors and temperature sensor to control motor temperature.

the last line of the conversion kits is called

Charm 8000 this time it is build on the 5000W motor.

And like the Charm 5000 this set by default is supplied as Charm 8000B set with LCD display and square wave controller.

Charm 8000B is designed to be used with “enduro” frames I won’t recommend it to be fitted to normal frame, but obviously there is that possibility. This set is designed to work with 20S 72V battery pack and as a standard comes with

Brushless gearless 5000W rear hub motor

19” moto rim with spokes

19” moto tyre

throttle

break levers

80A (18 MOSFET) square wave controller

LCD display

Please note this is not a toy as the pick power of this set is more than 14kW (14000W)

this set is without PAS sensor as the power of it is enormousness.

And again this set can be equipped with Mpe on board computer and by touch of a button you can restrict this set to road legal power and you will be able to use PAS sensor when Mpe will be installed.

This set can be supplied with Sabvoton controller and colour display to but the waiting time for that configuration will be about 4 weeks.

The motor is supplied with 2 sets of hall sensors and temperature sensor to control motor temperature.

All sets by default are designed to be used only off-road as the power and the speed they can achieve are above legally allowed for use on the public road!

All sets can be restricted to legal on the road power and speed but the Charm 3000 and Charm 5000 will require Mpe to achieve that.

All sets can be equipped with Mpe – on-board computer which will give you possibility to restrict speed and power of the set to legally accepted on the public road and by pressing buttons the restrictions can be lifted as soon as you are of-road. On top of that the Mpe will give you real time information about your battery and how much power you’re ussing and for how long the battery will last. You will be able to connect PAS or torque sensor to any of the sets. This is very sophisticated on board computer designed by e-bike user for e-bikes full description you can find in the Mpe section (under construction). You can have simple display on the handlebar or option with Bluetooth and all settings and parameters displayed in real time on your smartphone.

 

 

 
Oddział firmy zajmujący się rowerami elektrycznymi jest znany pod nazwą „Three Quarks” (trzy kwarki) oferuje trzy linie produktów do konwersji na rowery elektryczne .
 
Charm 2000
Ta linia zestawów oparta jest na silniku o mocy znamionowej 1500W i ma dwie podgrupy.
Charm 2000C oraz Charm 2000B
Charm 2000C
Ten zestaw – droższy – dostarczany jest z kolorowym wyświetlaczem oraz 35A kontrolerem o fali sinusoidalnej.
Zestaw ten pracuje z napięciami od 36V do 72V. Moc nominalna tego zestawu to 1500W moc zestawu jest oczywiście mniejsza z małymi bateriami tak więc pakiet 10S o napięciu 36V da nam około 1200W natomiast pakiet 20S (72V) pozwoli na uzyskanie około 2500W (przy w pełni naładowanym akumulatorze 20S przez chwile będziemy mieli 2900W). Mowa tu oczywiście o mocy obliczeniowej. Ponieważ mamy tak duży zakres napięć pracy silniki w standardzie są wyposażone w czujnik temperatury który możemy podłączyć do zewnętrznego układu zabezpieczającego. Na życzenie jest możliwość wbudowania czujnika bimetalicznego NO który przy 140C będzie mógł wysłać sygnał na klamki hamulców i odłączy nam silnik do momentu ostygnięcia.
W skład zestawu wchodzą
Koło 26 cali z obręczą o podwójnych ściankach firmy Sunringel
26 cali opona i dętka
35A kontroler sinusoidalny
Czujnik pedałowania
Kolorowy wyświetlacz
Klamki hamulcowe
Manetka gazu
W celu przerobienia roweru na elektryczny trzeba będzie wyjąć tylne koło i zastąpić je kołem z zestawu. Ze zdemontowanego koła należy najpierw przełożyć do koła z silnikiem wolnobieg, ewentualnie mogę jako dodatkowe wyposażenie na życzenie dołączyć nowy wolnobieg. Po zdjęciu korby należy założyć czujnik pedałowania, a następnie założyć korbę z powrotem. Ponadto należy zamontować nowe klamki hamulcowe, manetkę gazu oraz wyświetlacz wraz z przyciskami sterującymi. Kontroler należy umieścić w wygodnym miejscu na przykład pod siodełkiem. Wszystkie te komponenty wchodzą w skład zestawu. Jedyną rzeczą oprócz roweru która będzie nam potrzebna to pakiet akumulatorów.
Pakiet akumulatorów może być tak zbudowany żeby pasował do trójkąta ramy albo do dowolnego pojemnika w którym planujemy zamontować baterię (może to być na przykład torba zawieszona w trójkącie albo nawet plecak na plecach rowerzysty).
Możemy na zamówienie wykonać całą gotową baterię, albo półprodukt wedle życzenia klienta.
Charm 2000B
Ten zestaw będzie tańszy, początkowo miał w nim być kontroler pracujący z napięciami 36V i 48V ale po przemyśleniu sytuacji postanowiliśmy wyposażyć również ten zestaw kontroler pracujący z napięciami od 36V do 72V. ten zestaw posiada czarnobiały wyświetlacz i kontroler może być blokowy albo sinusoidalny. Wszystkie komponenty za wyjątkiem wyświetlacza w tym zestawie identyczne jak w zestawie Charm 2000C.
W skład zestawu wchodzą
Koło 26 cali z obręczą o podwójnych ściankach firmy Sunringel
26 cali opona i dętka
35A kontroler sinusoidalny
Wyświetlacz LCD
Klamki hamulcowe
Manetka gazu
W celu przerobienia roweru na elektryczny trzeba będzie tylne koło i zastąpić je kołem z zestawu. Ze zdemontowanego koła należy najpierw przełożyć do koła z silnikiem wolnobieg, ewentualnie mogę jako dodatkowe wyposażenie na życzenie dołączyć nowy wolnobieg. Po zdjęciu korby należy założyć czujnik pedałowania, a następnie założyć korbę z powrotem. Ponadto należy nowe klamki hamulcowe, manetkę gazu oraz wyświetlacz wraz z przyciskami sterującymi. Kontroler należy umieścić w wygodnym miejscu na przykład pod siodełkiem. Wszystkie te komponenty wchodzą w skład zestawu. Jedyną rzeczą oprócz roweru która będzie nam potrzebna to pakiet akumulatorów.
Pakiet akumulatorów może być tak zbudowany żeby pasował do trójkąta ramy albo do dowolnego pojemnika w którym planujemy zamontować baterię (może to być na przykład torba zawieszona w trójkącie albo nawet plecak na plecach rowerzysty).
Możemy na zamówienie wykonać całą gotową baterię, albo półprodukt wedle życzenia klienta.
Charm 5000
W chwili obecnej jako standard ten zestaw jest dostępny od ręki w konfiguracji Charm 5000B, jednakże na życzenie klienta zestaw ten może być wyposażony w sterownik sinusoidalny KT albo Sabvoton oraz kolorowy wyświetlacz, jednakże czas oczekiwania na zmodyfikowany zestaw chwili obecnej wynosi około 4 tygodnie.
Zestaw Charm 5000B jest dostępny natychmiast. Zestaw ten pracuje z napięciami od 48V do 72V (13S do 20S). Jako baza do tego zestawu posłużył silnik o mocy znamionowej 3000W i dostarcza moc od 2800 do 4300W w zależności od napięcia zasilania.
Charm 500B jest przeznaczony dla bardziej wymagających użytkowników i pomimo tego że może być zamontowany do zwykłej ramy rowerowej jego głównym przeznaczeniem są ramy custom, enduro. Jako standard zestaw Charm 5000B jest wyposażony w 10 calowe koło od motoroweru (koło to wraz z oponą jest tej samej wielkości co 26 calowe koło rowerowe) Opona w tym zestawie jest przeznaczona do jazdy w ciężkim terenie . Zaletą tej konfiguracji jest to że zestaw ten może być używany do jazdy po bezdrożach przy zmniejszonej możliwości uszkodzenia dętki lub opony, a jednocześnie śmiało można go do zwykłej, sztywnej lub w pełni amortyzowanej ramy rowerowej.
W skład zestawu wchodzi
19 calowe koło moto
19 calowa terenowa opona i dętka
Manetka gazu
Klamki hamulcowe
60A (18 MOSFET) blokowy kontroler
Wyświetlacz LCD
Proszę zauważyć że zestaw ten jako standard dostarczany jest bez czujnika pedałowania. Jest to spowodowane względami bezpieczeństwa.
Istnieje możliwość podłączenia czujnika pedałowania do tego zestawu tylko jeżeli jako dodatkowe wyposażenie zostanie zainstalowany komputer MPe produkowany przez Marka z firmy Bikel. Na zakup tego komputera będzie dostępny kod rabatowy który będzie załączony do zestawu Charm 5000. Zestaw Charm 5000C jest dostępny w chwili obecnej wyłącznie na zamówienie i czas oczekiwania po wpłaceniu bezzwrotnej zaliczki jest około 4 tygodnie.
Charm 5000C różni się od zestawu Charm 5000B kontrolerem oraz wyświetlaczem. W zestawie tym do wyboru jest kontroler KT lub Sabvoton. Zestaw ten jest standardowo wyposażony w dwa zestawy czujników hala oraz dwa czujniki temperatury. Na życzenie klienta jeden z tych czujników może być zastąpiony termostatem bimetalicznym o temperaturze znamionowej 140C, który może być podłączony do przewodów klamek hamulcowych i w przypadku gdy temperatura uzwojenia w silniku przekroczy 140C silnik zostanie odłączony do momentu ostygnięcia.
Ostatnim zestawem z serii Charm w naszej obecnej ofercie jest zestaw Charm 8000. Podobnie jak w przypadku zestawów Charm 5000 i w tym zestawie jako standard i dostępny od ręki jest zestaw Charm 8000B
Zestaw ten jest oparty o silnik o mocy nominalnej 5000W. Zestaw Charm 8000B jest dedykowany do ram enduro i osobiście, pomimo że ciągle jest to możliwe, nie radził bym instalować go do zwykłych ram rowerowych (ze względu ja jego moc która przy akumulatorze 20S przekracza 5700W mocy ciągłej a w piku jest on w stanie wygenerować około 14000W)
W skład zestawu wchodzi
Kolo 19 cali moto (wraz z opona jest tej samej wielkości co 26 cali koło rowerowe)
Opona 19 cali do jazdy terenowej wraz z dętką
Manetka gazu
Klamki hamulcowe lub czujniki do klamek hamulców hydraulicznych (do wyboru)
80A (18 MOSFET) kontroler blokowy
Czarnobiały wyświetlacz LCD
UWAGA! To nie jest zabawka ten zestaw może wygenerować moc do 14 000W
ten zestaw jest dostarczany w standardzie bez czujnika PSA (czujnika pedałowania) jednakże jak i w przypadku zestawów Charm 5000 przy zastosowaniu MPe (komputera Marka) jest możliwość podłączenia tego czujnika.
Zestaw Charm 8000C jest dostępny w chwili obecnej wyłącznie na zamówienie i w jego skład wchodzi kontroler sinusoidalny KT albo Sabvoton, 150A , kolorowy wyświetlacz oraz ferro fluid oraz jako opcja specjalne radiatory do odprowadzania ciepła. Zestaw ten w wersji Charm 8000C będzie miał nominalną moc około 10000W. Jako standard ten zestaw jest wyposażony w 2 zestawy czujników hala oraz w dwa czujniki temperatury. Na życzenie klienta może być zamontowany czujnik bimetaliczny który może być podłączony do przewodów klamek hamulcowych i w przypadku gdy silnik osiągnie temperaturę 140C automatycznie zostanie odcięte zasilanie do silnika, zasilanie to zostanie automatycznie przywrócone gdy temperatura spadnie poniżej 140C
W zestawie Charm 8000B znajduja sie:
19 calowe kolo z obrecza moto
19 clowa terenowa opon I detka
manetka gazu
klamki hamulcowe lub czujniki do hamolcow hydraulicznych
80A blokowy kontroler
Wyswietlacz LCD (czarno biały )
Wszystkie zestawy Charm są przeznaczone do użytku poza drogami publicznymi ponieważ ich moc oraz prędkości jakie osiągają znacznie wykraczają poza wymagane przepisami 250W oraz 25km/h. Jako standard (za wyjątkiem kontrolerów KT i Sabvoton) nasze kontrolery posiadają możliwość ograniczenia mocy oraz prędkości maksymalnej co w połączeniu z odłączona manetka gazu pozwala na legalne poruszanie się po drogach publicznych oraz ścieżkach rowerowych. Jest to możliwe ale uciążliwe ponieważ wymaga ingerencji w okablowanie zestawu. Inna opcjia która jest o wiele bardziej przyjazna użytkownikowi jest zastosowanie dodatkowego komputera pokładowego który oprócz możliwości ograniczenia mocy oraz prędkości w sposób błyskawiczny po naciśnięciu przysłowiowego guzika to również pozwoli nam również na monitorowanie stanu baterii oraz szacowanie na bieżąco ile jeszcze będziemy mogli jeszcze przejechać. Dodatkową zaleta MPe jest możliwość podłączenia czujnika pedałowania PAS do każdego kontrolera dostępnego na rynku oraz w momencie przełączania w tryb drogowy (legalny) automatycznie zostaje odłączona manetka gazu i każdy zestaw będzie wspomagał 250W i tylko do prędkości 25km/h tylko gdy będziemy pedałowali.
Weekly Newsletter

Subscribe